10/11/20  Giáo án điện tử  138
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  126
Giáo án trình chiếu: Bài tập đọc: Điều ước của Vua Mi đát
 10/11/20  Hoạt động chuyên môn  181
Bài dạy trình chiếu một số cách bảo quản thức ăn
 20/05/20  Hoạt động chuyên môn  197
Chuyên đề phép chia lớp 2B
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  201
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 5 môn toán và tiếng việt.
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  196
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 5 môn toán và tiếng việt.