20/05/20  Hoạt động chuyên môn  36
Chuyên đề phép chia lớp 2B
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  66
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 5 môn toán và tiếng việt.
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  56
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 5 môn toán và tiếng việt.
 12/03/20  Kế hoạch công tác  62
Đề cương ôn tập nghỉ dịch  môn toán và tiếng việt.
 12/03/20  Kế hoạch công tác  57
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 1 môn toán và tiếng việt.
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  67
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 2 môn toán và tiếng việt.