10/11/20  Giáo án điện tử  84
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  76
Giáo án trình chiếu: Bài tập đọc: Điều ước của Vua Mi đát
 10/11/20  Hoạt động chuyên môn  108
Bài dạy trình chiếu một số cách bảo quản thức ăn
 20/05/20  Hoạt động chuyên môn  147
Chuyên đề phép chia lớp 2B
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  154
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 5 môn toán và tiếng việt.
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  148
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 5 môn toán và tiếng việt.