10/11/20  Giáo án điện tử  84
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  72
Thao giảng tuần 6: Danh từ chung danh từ riêng
 10/11/20  Giáo án điện tử  67
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  79
Thao giảng tuần 9: Động từ lớp 5
 10/11/20  Giáo án điện tử  67
Giáo án trình chiếu Toán 4 tuần 6
 10/11/20  Giáo án điện tử  76
Giáo án trình chiếu: Bài tập đọc: Điều ước của Vua Mi đát