10/11/20  Giáo án điện tử  138
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  118
Thao giảng tuần 6: Danh từ chung danh từ riêng
 10/11/20  Giáo án điện tử  133
Thao giảng tuần 9: Động từ lớp 5
 10/11/20  Giáo án điện tử  118
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  114
Giáo án trình chiếu Toán 4 tuần 6
 10/11/20  Giáo án điện tử  126
Giáo án trình chiếu: Bài tập đọc: Điều ước của Vua Mi đát