10/11/20  Giáo án điện tử  40
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  36
Thao giảng tuần 6: Danh từ chung danh từ riêng
 10/11/20  Giáo án điện tử  34
Toán : Luyện tập chung tiết 27
 10/11/20  Giáo án điện tử  37
Thao giảng tuần 9: Động từ lớp 5
 10/11/20  Giáo án điện tử  31
Giáo án trình chiếu Toán 4 tuần 6
 10/11/20  Giáo án điện tử  28
Giáo án trình chiếu: Bài tập đọc: Điều ước của Vua Mi đát