Văn nghệ

Văn nghệ lớp 1B trường Tiểu học Song Lãng ngày 20-11-2019